Dr. WAN Kin Man, Maria

  • Room no. CJT-555
  • E: mariawan@hku.hk
  • T: (852) 39175382
  • Position: Assistant Lecturer

尹建雯。2013。「抑鬱症患者之子女身心健康狀況調查」。陳志慧編《研究調查在社福》。香港: 香港基督教服務處,頁37-59。